Рискове

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА АЕЦ “БЕЛЕНЕ”

НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение 4
1 Анотация на инвестиционното предложение за строителство на АЕЦ “Белене” 11
1.1 Обща информация за АЕЦ “Белене” и района на разположение 11
1.2 Характеристики на АЕЦ”Белене” и особености на предложенията за ново
строителство 18
1.3 Енергоносители, основни суровини и материали 24
1.4 Инфраструктура на района 27
1.5 Очаквани аварийни рискове 30
1.6 Необходим персонал за строителство и експлоатация на обекта 33
1.7 Eтапи на реализация на инвестиционното предложение 34
2 Алтернативи за осъществяване на инвестиционното предложение 35
2.1 По местоположение на площадката за ново строителство на АЕЦ 35
2.2 Алтернативи по реализация на АЕЦ “Белене” 36
2.3 Алтернатива “нулев вариант” 37
3 Описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда и на материалното и културното наследство, които ще бъдат засегнати от
инвестиционното предложение, както и взаимодействието между тях 38
3.1 Топографска (морфографска) характеристика на местността и района на
площадката на АЕЦ “Белене” 38
3.2 Климатични и метеорологични условия, качество на атмосферния въздух 39
3.3 Вредни физични фактори в района на площадка АЕЦ “Белене” 43
3.4 Хидрология в района на площадка АЕЦ “Белене” 47
3.5 Геоложка основа 55
3.6 Земи и почви в района на АЕЦ «Белене” 62
3.7 Ландшафтна характеристика в района 66
3.8 Биологично разнообразие, защитени територии 67
3.9 Социална и социално-икономическа среда 71
3.10 Здравно-хигиенни аспекти в региона на площадка АЕЦ “Белене” 72
3.11 Културно – историческо наследство 73
4 Анализ и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху населението и околната среда по време на строителството, при нормална експлоатация на АЕЦ
“Белене” и извънредни ситуации 76
4.1 Емисии от АЕЦ «Белене» в атмосферата по време на строителството, при
нормална експлоатация и извънредни ситуации 76
4.2 Отпадъчни води от АЕЦ “Белене” по време на строителството, при нормална експлоатация и извънредни ситуации 79
4.3 Радиоактивни отпадъци и ОЯГ от АЕЦ “Белене” при нормална експлоатация и извънредни ситуации 83
4.4 Нерадиоактивни отпадъци от АЕЦ “Белене” по време на строителството, при
нормална експлоатация и извънредни ситуации 87
4.5 Очаквани въздействия на опасни вещества и материали 89
4.6 Ядрена безопасност 90
4.7 Радиационна защита при нормална експлоатация и извънредни ситуации 95
4.8 Здравно-хигиенни аспекти при нормална експлоатация и извънредни ситуации 98
4.9 Възможности за преки и непреки, комбинирани, кумулативни, кратко-, средно- и дълготрайни, постоянни, временни и отдалечени действия на рисковите фактори
върху биологичното разнообразие и защитените територии 105
4.10 Професионално здраве и безопасност на труда 106

4.11 Трансгранично въздействие върху околната среда и населението на други държави
при нормална експлоатация и извънредни ситуации 109
4.12 Съответствие на инвестиционното предложение с нормативните изисквания по компоненти на околната и на работната среда 112
5 Информация за използваните методики за прогноза и оценка на въздействието
върху околната среда 115
5.1 Общо описание на използваните методики и програмни продукти 115
6 Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, както и план за
изпълнение на тези мерки 116
6.1 Набелязани мерки с предложенията за изграждане на АЕЦ “Белене” и планове за изпълнение им 116
6.2 Препоръки към управлението на околната среда 116
6.3 Препоръки към план за собствен мониторинг 118
6.4 Препоръки към план за аварийно планиране 118
7 Становища и мнения на засегнатата общественост, на компетентните органи за вземане на решение по ОВОС и други специализирани ведомства заинтересувани
държави в трансграничен контекст, в резултат на проведените консултации 119
Заключение 121

 

Сеизмичните рискове пред проекта “АЕЦ-Белене” — Petko Kovachev, Jan Haverkamp (еn) – отново в прикачения по-долу файл.